Tin tức

Thành phố Đà Nẵng : Tiếp tục thực hiện ngày Chủ Nhật Xanh - Sạch - Đẹp

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện, các đoàn thể, sở, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện tập trung vào các khu vực, địa điểm ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh, cảnh quan để giải quyết các vấn đề môi trường, đặc biệt các khu, thửa đất trống chưa xây dựng, các tuyến đường chính.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các hoạt động của phong trào; tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng về Phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh - Sạch - Đẹp thông qua nhiều hình thức, chú trọng các khu vực còn chưa đảm bảo vệ sinh môi trường; kết hợp khen thưởng, khuyến khích động viên tham gia phong trào.
 
ve sinh moi truong
 
UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các đoàn thể, đơn vị tiếp tục ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp hàng năm phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đặc thù của đơn vị trên cơ sở Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 2-3-2012 của UBND thành phố; gửi Kế hoạch năm và báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 17 của tháng, báo cáo 6 tháng trước 30-6 và báo cáo năm trước ngày 30-12 để làm cơ sở chấm điếm, xếp loại thi đua.
 
UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, tiếp tục theo dõi việc triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, hàng tuần tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức trên cơ sở đăng ký; thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, khu vực, địa điểm không đảm bảo vệ sinh môi trường hàng tuần và có phản hồi trực tiếp về các địa phương, đơn vị để xử lý; tổng họp các thông tin, kiến nghị và đề xuất, báo cáo UBND thành phố hàng tháng, 6 tháng và báo cáo năm.